ආයුබෝවන්...!

ආයුබෝවන්...!
එන්න, ඇවිත් යන්න.....

Tuesday, June 12, 2012

නුඹේ සිනහව


නෙතු ගැටෙද්දී
ඈ,
හිරු කිරණ වැටෙන
නිමේෂයෙන් බොදව යන
සීතලම සීතල උදෑසන
හිරු මල
විකසිතවන්නට පෙර
නිල දිය මත දිළෙන
නෙළුම් පතක රැදි
පුංචිම පුංචි
පිනි බිංදුවක් මැයි
නුඹේ සිනහව........

No comments:

Post a Comment