ආයුබෝවන්...!

ආයුබෝවන්...!
එන්න, ඇවිත් යන්න.....

Monday, June 17, 2013

පළමු කොටසින්....ඇහැරෙන්නෙපා හිත...


ඉතින්


ආදරෙයි...


පොරොන්දු


ගැළපීම


අළු පාට වලාකුළු


යෝජනාව...


මඟ බලා ඉන්නම්...


කවියාගේ බිරිද...


කාලයට ඉඩදී බලා ඉමු අපි අපේ වෙනකං...සඳ නික්මිණ...


පුලුවන්ද..... ?